IPMinfra se orientuje na výzkumné aktivity a podpůrné služby v následujících oblastech:

 

Experimentální stanovení vlastností, struktury a složení materiálu (výzkumné oblasti)

kontaktní formulář
Creeove zkoušky

Creepové zkoušky

IPMinfra nabízí unikátní kapacitu téměř čtyřiceti creepových strojů. Lze provádět stanovení creepových charakteristik jako je doba do lomu, rychlost creepu či celkové creepové prodloužení. Možnosti měření v tahu i tlaku, v rozsahu teplot 20°C-1000°C (běžně), 2 stroje s možností provedení experimentů až do 1400°C, běžná či ochranná atmosféra. Small punch test.

Lab tour

Únavové zkoušky a zkoušky šíření únavových trhlin

Únavové zkoušky a zkoušky šíření únavových trhlin

Únavové laboratoře nabízí rezonanční i servohydraulické stroje pro měření únavových charakteristik v rozsahu desítek až 108 cyklů při teplotách 20°C -1000°C (běžně, extrémně až 1400°C), tah-tlak. Možnost realizovat testy při chlazení dusíkovými parami. Zařízení pro tzv. gigacyklovou únavu (109 a více cyklů), 1 zařízení pro kombinované zatížení (tah-tlak vs. torze), zařízení pro termomechanickou únavu (až 1200°C). Možnost stanovení veškerých únavových charakteristik, rychlosti šíření trhlin či prahových hodnot.

Lab tour

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Stanovení mechanických vlastností: tahové zkoušky, stanovení lomové houževnatosti v rozsahu teplot od -196°C do 1200°C, široký rozsah zátěžných sil, instrumentované kladivo, možnost využití vysokorychlostní kamery 150 000 sn/s, metody akustické emise, nedestruktivní měření elastických konstant.

Lab tour

Popis struktury a složení materiálu

Popis struktury a složení materiálu

Zařízení pro fázovou analýzu materiálů s vysokým obsahem železa (do 1000°C), spektrometr s vysokým rozlišením pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a tenkých vrstev. Kalibrované metody pro kovové materiály – oceli, slitiny kovů na bázi Ni, Ti, Al a profilovou analýzu.
Špičkové transmisní a scanovací elektronové mikroskopy s EDS a EBSD detektory, SEM s iontovým svazkem (FIB), optická mikroskopie, konfokální mikroskop s AFM modulem a další zařízení.

Lab tour

Magnetické a elektrické vlastnosti

Magnetické a elektrické vlastnosti

Magnetometry (až 9T, až 800°C), možnosti měření: DC rezistivity, AC rezistivity, Hallova jevu, tepelného přenosu, tepelné kapacity, měření magnetorezistance. Kvadrupólový hmotový spektrometr, Mössbauerův spektrometr.

Odborná a konzultační činnost, technické analýzy

Odborná a konzultační činnost, technické analýzy Kontaktní formulář

Konzultační činnost je zaměřena do oblasti vlastností materiálů a jejich přípravy, popisu způsobu poškození materiálů či komponent, degradace materiálů, návrhu měření, apod. IPMinfra nabízí také expertní činnost v oblasti technických analýz, numerických výpočtů a odhadů životnosti.

Příprava experimentálních těles

Příprava experimentálních těles Kontaktní formulář

Odborná příprava experimentálních těles pro mechanické zkoušky či pozorování pod optickými či elektronovými mikroskopy (SEM, TEM), elektrojiskrové řezání, přesné obrábění, příprava povrchu těles pro pozorování.

Lab tour

Příprava a vedení projektů

Příprava a vedení projektů Kontaktní formulář

IPMinfra disponuje vlastním projektovým týmem schopným návrhu, vedení a koordinace výzkumných a rozvojových projektů domácích i zahraničních poskytovatelů.